ARKI søkjer Arkitekt / Ingeniør

ARKI søkjer:

SIVILARKITEKT /
MASTER I ARKITEKTUR

INGENIØR / BACHELOR I ARKITEKTUR,
MED PROSJEKTERINGSERFARIN

Våre nye kollegaer vil vere med på å utvikle kontoret vidare, i eit godt miljø for læring, dialog og fagleg utvikling. Oppgåvene er varierte, frå bustader til store bustadanlegg, skular, barnehagar, helse/omsorg, kultur, næring og konkurranseprosjekter.
Vi teiknar i Revit, med div. tilleggsprogram

For meir informasjon, kontakt dagl. leiar:

Siv.ark. MNAL Hallvard Naustdal
992 14 961
hallvard@arki.no

ARKI Stillingsannonce 2018 Bundgrafik.png