Våre arkitekt-tenester

Privatkundar

  • Før kunden gjer eit val om å nytte seg av våre tenester, kan vi tilby eit gratis og uforpliktande møte på ein halv time, der vi diskuterar og avklarer rammer og føresetnader for eit eventuelt oppdrag.
  • Vi teiknar huset (hytta) tilpassa kunden sine ynskjer, tomteforhold, mm
  • Deretter kan vi utarbeide komplette anbudsdokument for totalentreprise, gjennomføre anbudskonkurranse med vel kvalifiserte, lokale entreprenørfirma/byggmeistrar, og sørge for oppretting av kontrakt mellom byggherre og utførande. Vi kan og ta oppfølging i byggetida, samt alle offentlege søknader, og dokumentasjon.
  • Resultatet vert eit skreddarsydd hus/hytte, samtidig som ein oppnår fordelane med å utnytte konkurransen i marknaden, dvs. at ein får bygget til lågast mogleg pris.
  • Vi har i slike anbodsrunder prisskilnader på gjerne 500 000 for ein einebustad.
  • Det er kunden som definerar omfanget av vårt arbeid: vi kan og utføre delar av planleggingsarbeidet og/eller sakshandsaming. Dette kan vi avklare på innleiande møte, eller justere undervegs i prosessen.

Entreprenørar/utbyggarar

Vi har allsidig og brei erfaring frå samarbeid med byggmeistrar, entreprenørar, grunn- og gårdeigarar, bustadbyggelag mm. Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale!

Offentlege byggherrar

Innleiingsvis i prosjekt er det ofte naudsynt med ein analysefase: vurdering av tomtesituasjon, førebels romprogram, vurdering av ulike løysingar, osv. Her kan vi stå til tensete med slike analyser.

Som referanse kan nemnast Førde  Kommune: Rådhuskvartalet. Her hadde vi ansvar for utarbeiding av romprogram, konkurransegrunnlag for internasjonal arkitektkonkkurranse, samt deltaking i juryeringsfase, som jurysekretær.

Med vår allsidige arfaring kan vi tilby prosjektering og utvikling av prosjekt innan dei fleste kategoriar. Vi er og interessert i å delta i pris- og arkitektkonkurransar.